Warszawa – miasto przyjazne mediacji

Mieszkańcy stolicy i przedsiębiorcy mogą już przyjść do urzędu i wszcząć mediację, zamiast czekać na rozstrzygnięcie sporu przed organem odwoławczym lub sądem.

Miasto stołeczne Warszawa jest gminą o statusie miasta na prawach powiatu, a prezydent m.st. Warszawy, który jest organem wykonawczym miasta, wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. W 2019 r. zostało wydanych około 90 tysięcy decyzji. A wniesione odwołania stanowiły ok. 0,3 proc. liczby wydanych decyzji. W roku 2020 r. może ich być jeszcze więcej. Długotrwałe oczekiwanie na wydanie decyzji administracyjnej, z uwagi na konflikt interesów pomiędzy stronami, często wstrzymuje m.in. inwestycje. Co ma niebagatelne znaczenie dla przedsiębiorców.

Żeby zapewnić sprawne załatwianie spraw, umożliwić mieszkańcom i przedsiębiorcom aktywny udział w rozwiązaniu sporów i zmniejszyć liczbę odwołań, wdrożyliśmy projekt „Warszawa – miasto przyjazne mediacji”, popularyzujący mediację administracyjną – mówi Maria Młotkowska, dyrektorka Biura Prawnego m.st. Warszawy.

W popularyzację mediacji administracyjnej wśród mieszkańców stolicy i przedsiębiorców zaangażowali się doświadczeni mediatorzy Centrum Mediacji Lewiatan – mówi Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, dyrektorka Centrum. Instytucja mediacji administracyjnej została wprowadzona do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r., nr 30, poz. 168) (dalej: k.p.a.) na mocy ustawy nowelizującej k.p.a. z dnia 7 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 935). Mediacja administracyjna może być prowadzona w większości spraw załatwianych w każdym urzędzie gminy (np. z zakresu architektury i budownictwa), przy zastosowaniu procedury wynikającej z k.p.a., jeśli pozwala na to ich charakter. Mediacja ma zastosowanie wtedy, gdy w celu załatwienia sprawy – w sposób odpowiadający żądaniom strony – konieczne jest rozważenie okoliczności faktycznych oraz prawnych i dokonanie ustaleń, dotyczących załatwienia sprawy w granicach obowiązującego prawa. Ważnymi cechami mediacji administracyjnych jest dobrowolność – strona postępowania administracyjnego nie jest zobowiązana do udziału w mediacjach, zaś wyłącznie od jej woli zależy czy skorzysta z tej instytucji. I niejawność – wszelkie ujawnione w trakcie mediacji fakty trzeba zachować w tajemnicy. Może je prowadzić wyłącznie bezstronny i wspierający uczestników mediator, posiadający prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków, obciążających co do zasady organ administracji publicznej prowadzący postępowanie. A mediatorem nie może być pracownik organu administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w danej sprawie.

W wyniku mediacji administracyjnej można załatwić sprawy zgodnie z ustaleniami uczestników, oczywiście o ile mieszczą się one w granicach obowiązujących przepisów prawa – wyjaśnia Artur Granecki, radca prawny w Biurze Prawnym m.st. Warszawy. W stolicy wprowadzono już odpowiednie procedury (koordynowane przez Biuro Prawne) i przeprowadzono szkolenia dla pracowników biur i jednostek miasta. Dokumenty dotyczące mediacji administracyjnej w Urzędzie m.st. Warszawy znajdują się na stronie: https://warszawa19115.pl/-/mediacja-administracyjna-w-urzedzie-m-st-wars….

źródło: um.warszawa.pl, fot. pexels.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *